گزارش کارگاه ویرایش و درست نویسی سرکار خانم فرزانه سعادتی فر...

کارگاه در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲ الی ۹۵/۰۹/۲۰ به مدت ۱۰ ساعت با حضور استاد سرکار خانم فرزانه سعادتی فر در جمع طلاب برگزار گردید. هدف از برگزاری کارگاه آموزشی، آشنایی با اصول ویرایشی و ویراستاری جهت ارائه متو...