نشست علمی: بررسی جایگاه و محتوای کتاب جامعه “منسوب به امام علی(ع...

زمان: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ استاد: جناب آقای حامد علی پور (استاد دانشگاه) سرفصل‌های نشست علمی: ۱ـ  مضمون کتاب جامعه ۲ـ عناوین دیگر کتاب جامعه ۳-  روایات در مورد کتاب جامعه ۴ـ  نکاتی در موردی امالی و کتاب جامع...